Baza wiedzy

Ubezpieczenia usług transportowych

W transporcie krajowym i międzynarodowym mamy do czynienia z trzema głównymi rodzajami ubezpieczeń: ubezpieczenie OC przewoźnika, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym/międzynarodowym
OCP to ubezpieczenia transportowe wskazane (jednak nieobowiązkowe) dla wszystkich wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz potwierdzonych listami przewozowymi. Nie posiadając tego ubezpieczenia, praktycznie nie powinno się prowadzić działalności świadczenia usług transportowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwykle: odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy (często łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Często ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku czy rozboju. Często dociekanie się odszkodowania związane jest z długim i skomplikowanym postępowaniem, szczególnie, jeśli odpowiedzialność przewoźnika za szkodę nie jest jednoznaczna. Ustawą, do której odwołują się ubezpieczyciele w transporcie krajowym, jest Prawo przewozowe oraz konwencja CMR w transporcie międzynarodowym. Dokumentem koniecznym, aby móc starać się o zwrot ubezpieczenia, jest list przewozowy lub inny dokument przewozowy, lub ewentualnie faktury i specyfikacje przewożonych przesyłek. Dla potrzeb likwidacji szkód przyjmuje się, że dokumenty te mogą być w formie przekazu elektronicznego.

Według Konwencji CMR:

Artykuł 23 3. Odszkodowanie nie może (…) przekraczać 8,33 SDR za kilogram brakującej wagi brutto (w konwencji CMR występuje jeszcze „…25 franków za kilogram brakującej wagi brutto…”, ale złote franki zastąpiono już SDR).

Artykuł 24. Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym, za umówioną dodatkową opłatą, wartość towaru przekraczającego granicę wymienioną w ustępie 3 artykułu 23 i w tym przypadku kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę.

Oznacza to, że zadeklarowanie wartości towaru jest szczególnie istotne, gdy jego wartość przekracza wartość z punktu 3/art.23. Warto przed wykonaniem usługi transportowej poprosić przewoźnika o przesłanie skanem swoje ubezpieczenia transportowe.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania również w przypadku niepłacenia składek ubezpieczeniowych lub na przykład, gdy szkoda zostanie zgłoszona zbyt późno.


Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) oraz międzynarodowym (CARGO ICC)

Umowa zawierana między osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi. Można nim objąć towar przewożony, zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenie, czy nasze ubezpieczone mienie jest nowe czy używane.

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju straty i szkody. Obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, na przykład towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Jest to mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu. Nie obejmuje często takich towarów jak: wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.

Mienie jest chroniono od wybranych zdarzeń:

  • zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe),
  • wypadek środka transportu,
  • wandalizm,
  • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,
  • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU).

Bardzo rzadko zawierana umowa ubezpieczenia przez przewoźnika. Jaka jest różnica między OCP a ubezpieczeniem CARGO? Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych, ubezpieczenie OCP – odpowiedzialność cywilną przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia CARGO ważne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła, a nieważne jest praktycznie, dlaczego i w którym momencie. W przypadku OC przewoźnika należy udowodnić odpowiedzialność przewoźnika za szkodę. Ubezpieczenie Cargo gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem, lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.

O odpowiedzialności przewoźnika możemy mówić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem świadczącym usługi przewozowe. Ubezpieczeniem Cargo natomiast, można objąć towar przewożony własnymi lub wynajętymi środkami transportu.

Ubezpieczenie OC spedytora
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora, czyli ubezpieczenie spedytora od skutków niewłaściwego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie to skierowane jest do firm spedycyjnych i logistycznych.

Nie pokrywa ono jednak kosztów zniszczenia towaru wynikłych z winy przewoźnika. Wśród tych czynności są np. przygotowanie dokumentów do wysłania towaru, odprawa celna, załadunek i wyładunek.

W zależności od konkretnych warunków wykupionej usługi należy wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczenia OC. W pierwszym przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaca rekompensatę tylko za nienależyte działania samego spedytora (źle wypełniona dokumentacja, nieprzekazanie instrukcji itp.), ale nie za działania przewoźnika (wypadek drogowy, kradzież itp.). Jako przykład można przytoczyć sytuację, w której ładunek był dostarczony pod niewłaściwy adres i potrzebny jest dodatkowy przewóz. Mimo że nie doszło do uszkodzenia ładunku, zaistniały straty związane z organizowaniem dodatkowego przewozu. Ubezpieczenie OC takie straty rekompensuje.

Spedycja Szwajcaria

Przewiń do góry