Polityka Prywatności

 
Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony firmy Prodomus sp. z o. o. Sp. k.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.spedycjaprodomus.pl jest firma Prodomus sp. z o.o Sp. k z siedzibą przy ul. Fabrycznej 14, 53-609 Wrocław NIP: 8951996612; REGON 02152290 wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000386394 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza zamówienia czy formularza zapytania o wycenę.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:
3.1. zawarcia i realizacji umów sprzedaży usług za pośrednictwem strony internetowej – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży usług za pośrednictwem strony internetowej albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne ale podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia lub Zapytania.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Administratorem pod adresem andrzej@prodomus.com.pl tel.: (+48) 693-282-700.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis strony internetowej www.spedycjaprodomus.com.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Przewiń do góry